จังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด โดยมี รศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณมาส ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยข้อมูลผลการประเมิน 4 ด้าน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดแพร่ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า 1.ด้านเกษตรป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน มากที่สุด เกิดจากการเผาป่า การเผาฟางข้าว ไร่อ้อย รองลงมา 2.ด้านภาคพลังงาน เช่น การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 3.การขนส่ง จากรถบรรทุก รถพลังงานน้ำมัน และ 4.การจัดการของเสีย เช่น การฝังกลบ การเผาขยะ การจัดการขยะ ของอปท. และองค์กรต่างๆ 

ในอนาคตมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในภาคพลังงาน คือการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในครัวเรือน ที่อยู่อาศัยและในภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง การเดินทางที่เพิ่มขึ้น

ทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรได้เสนอมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การเปลี่ยนชุดไฟทางสาธารณะเป็นหลอด LED การลดใช้พลังงานในภาครัฐ ธุรกิจร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม ในที่อยู่อาศัยและในภาคเกษตร โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในบ้าน ในอุตสาหกรรม ในระบบสูบน้ำ ส่งเสริมรถพลังงานไฟฟ้า EV จัดกิจกรรมวันปลอดรถ ถนนปลอดภัย  ลดปริมาณขยะต้นทาง คัดแยกขยะ ร่วมกันส่งเสริมการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ลดการเผาในพื้นที่เกษตร การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี เป็นต้น

นอกจากนี้เสนอแนวทางการสร้างโครงข่ายระบบหน่วงน้ำในแม่น้ำยมเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุด การสร้างเส้นทางอุโมงค์ไม้สักเมืองแพร่ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จากพัฒนาจังหวัด ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

สภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นเนื่องจากโลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกติ จึงทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น และทำให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิติบนโลก 

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : นายโชคชัชกาญ  ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ