จังหวัดแพร่ Kick Off ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด

          ที่เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการ Kick off โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 รณรงค์ขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เกิดการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยเฉพาะการจัดการขยะเปียกจากครัวเรือน ซึ่งเมื่อมีการคัดแยกอย่างถูกวิธีและจัดการด้วยถังขยะเปียกลดโลกร้อนจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ทั้งยังเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลดค่าเก็บขนและกำจัดขยะได้อีกด้วย
          โดยการขับคลื่อนครั้งนี้ได้ดำเนินการพร้อมกันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกอำเภอของจังหวัดแพร่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางมากขึ้น ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน ขยะมูลฝอยในครัวเรือน/หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการคัดแยก และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 


ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ