ปศุสัตว์แพร่ ร่วมตรวจติดตามครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องอัดฟางที่ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์พร้อมด้วย นายวรเทพ สุวรรณกาศ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอวังชิ้น นายอนุชา ใจเสน ปศุสัตว์อำเภอลอง นายจตุรภัทร คำนามะ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ตรวจติดตามครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องอัดฟาง) ตามโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลักยกระดับการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ เพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อสรอย ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น และตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ครอบครัวปศุสัตว์แพร่ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
สำหรับ ฟางข้าว (Rice straw) เป็นส่วนของต้นข้าวที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยว และนำเมล็ดข้าวออกแล้ว แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ฟางข้าวจากการเกี่ยวมือ, ฟางข้าวจากการเกี่ยวมือ และนวดด้วยรถนวด และฟางข้าวจากรถเกี่ยวข้าว ฟางข้าวเหล่านี้ถือเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรจากนาข้าวที่มีประโยชน์ในหลายด้าน และใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตทางเกษตรอื่นๆ รวมถึงใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโค กระบือ ได้

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์ ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่
 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ