ผู้สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้ความสนใจเข้ารับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จัดขึ้นโดยสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดแพร่

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างเสริมความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำ และชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งมีทั้งผู้สนใจ ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนกว่า 150 คน โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การได้มาซึ่ง ส.ว. และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การรับสมัครและกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา วิธีการแนะนำตัวของผู้สมัคร ฐานความผิดและบทกำหนดโทษ
          นายชนวิท พิมพิลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในห้วงเวลาของการดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ เห็นสมควรที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้สนใจ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และประชาชนทั่วไป สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการลดความขัดแย้งทางการเมืองและทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ซึ่งได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นให้แก่ผู้ที่สนใจ ทำให้บรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย โปร่งใส และเที่ยงธรรม
.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ