จังหวัดแพร่จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566

จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่วัดลองลือบุญ หมู่ 3 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์การเกษตร พัฒนาที่ดิน ชลประทาน บัญชีสหกรณ์ และกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ในรูปแบบกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว ได้รับรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะนำไปใช้ในไร่นา เกิดการใช้และยอมรับนวัตกรรมใหม่ตามความต้องการ และความเหมาะสมกับประชาชนแต่ละพื้นที่
นายสมเกียรติ ทะฤาษี รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ให้บริการคลินิกเกษตร นิทรรศการ การให้บริการความรู้จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ และหน่วยงานภาคี การจำหน่ายสินค้าแปรรูป สินค้าเกษตรจากสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำท้องที่ เพื่อนำไปปล่อยเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน


ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ