กกต.แพร่ จัดอบรมเครือข่ายพลเมือง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          นายชนวิท พิมพิลา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดแพร่ ได้จัดอบรมในกิจกรรม ศส.ปชต. ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย หรือ ศส.ปชต. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการขยายเครือข่ายพลเมืองและพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู่แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ตำบล รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นในปี 2567
          โดยได้นำกลุ่มเป้าหมายคือ กรรมการ ศส.ปชต. และเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยจังหวัดแพร่ มาเข้ารับการอบรมจำนวน 2 รุ่น รวม 164 คน ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเป็นพลเมืองคุณภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง รวมถึงฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชน เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับเครือข่ายประชาธิปไตยและประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
.
ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ  สวท.แพร่
บรรณาธิการ : โชคชัชกาญ ราชฟู  ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ