จังหวัดแพร่ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ ร่วมกับวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร หน่วยงานภาคเอกชน ชมรม สมาคมต่างๆ กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 - 22 พฤษภาคม 2567  ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ในด้านการยกระดับงานเทศกาล ประเพณี (Festival) ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดแพร่มาเป็นสิ่งจูงใจดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดแพร่ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรม ในการสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์เมืองแพร่ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมภายในงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยบอลลูนโชว์ ที่สนามหลวงจังหวัดแพร่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 มีการจัดขบวนแห่เครื่องสักการะจากส่วนราชการ และทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดแพร่ จำนวน 13 ขบวน ที่เคลื่อนขบวนจากตลาดแพร่ปรีดา มาตามเส้นทางถนนเจริญเมืองมายังวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เพื่อนำเครื่องสักการะมาถวายองค์พระพุทธโกศัยฯ โดยมีการแสดงฟ้อนกลองอืด จำนวน 100 คน ต้อนรับขบวนแห่เครื่องสักการะฯ จากกลุ่มฟ้อนกลองอืดเมืองแพร่

    สำหรับกิจกรรมในภาพรวมตลอดการจัดงาน  ประกอบด้วย 
    - ชมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าของจังหวัดแพร่ ณ พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง 
    - ร่วมสรงน้ำ และปิดทององค์หลวงพ่อพุทธโกศัยฯ
    - การสาธิตทางวัฒนธรรม ณ ลานจัดกิจกรรม บริเวณเวทีกลาง
    - วางขันดอกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดพระบาทฯ จำนวน 4 จุด ได้แก่
            1. พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองฯ
           2. รอยพระพุทธบาท       
           3. พระธาตุมิ่งเมือง
           4. พระพุทธมิ่งขวัญเมือง ณ วิหารมิ่งเมือง
    - นอกจากนั้น ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมวางขันดอก 12 ราศี เพื่อเป็นสิริมงคล
    - อีกทั้งกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ณ พระวิหารมิ่งเมือง
    - ขบวนแห่ครัวตานจากหัววัด วันละ 5 หัววัด เคลื่อนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่มายังพระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
    - รับชมการแสดงจากคณะแห่ปี่พาทย์ล้านนา สมโภชถวายเป็นพุทธบูชา ณ หน้ามณฑปรอยพระพุทธบาท
    - กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ จากส่วนราชการ และเครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดแพร่ ดังนี้
    วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
        - โรงเรีนนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ชุดการแสดง
        - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 1 ชุดการแสดง
        - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 3 ชุดการแสดง
    วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
        - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 1 ชุดการแสดง
        - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 3 ชุดการแสดง
        - รับชมศิลปินนักร้อง วง NUTELLA จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
    วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
        - โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ชุดการแสดง
        - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 3 ชุดการแสดง
        - รับชมศิลปินนักร้องวง MAEW จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
    วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
        - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 ชุดการแสดง ซึ่งเป็นการแสดงประกอบบทเพลง“ยอสวยไหว้สา บูชาพระพุทธโกศัย ศิริชัยมหาศากยมุนี” ประพันธ์โดย รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ โดยมีเจตนาถวายเพลงให้แก่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ทางผู้ประพันธ์เห็นถึงการจัดประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ที่มีขึ้นทุก ๆ ปี จึงอยากให้มีเพลงที่สามารถสื่อถึงงานและบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของสิ่งดีงามที่มีของวัดพระบาทมิ่งเมืองให้ชาวแพร่และลูกหลานได้ร่วมสืบสานต่อไป
        - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 ชุดการแสดง
        - รับชมศิลปินนักร้องวง MAEW และ แอ็ดดี้ ตลาดแตก จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
    วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
        - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ 1 ชุดการแสดง
        - โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1 ชุดการแสดง
        - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 3 ชุดการแสดง
        - รับชมศิลปินนักร้อง วง MOMENT จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
    วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
        - สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ 1 ชุดการแสดง
        - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 ชุดการแสดง
        - ศิลปินนักร้อง วงซิกไนเจอร์และ ตู่ ดารณี จากวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
        - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 3 ชุดการแสดง
    - การจำหน่ายสินค้า อาหาร ต้นไม้นานาชนิด บริเวณด้านหน้าวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และสวนสนุกในสนามหลวงจังหวัดแพร่
    - ชมและช้อปตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข บริเวณด้านในวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร หรือกาดหมั้ว คัวแลง ตลาดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ทางวัฒธรรมของคนในชุมชน
    - พิธีมอบโล่คนดีศรีพุทธศาสตร์ ณ ศาลาพุทธสถาน โดย มจร.แพร่
    - พิธีเปิดกิจกรรม เดิน – วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา โดยสมาคมวิ่งเพื่อสุขภาพแพร่
    - พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ขอเชิญชวนประชาชนทั้งในจังหวัดแพร่ และต่างจังหวัด ตลอดจนนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสักการะองค์พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี เพื่อเป็นสิริมงคล ตลอดจนร่วมกันสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดแพร่


นายโชคชัชกาญ  ราชฟู  สวท.แพร่  ข่าว


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ