ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) คาดมีผลบังคับใช้ 11 พ.ค 67

Timeline การเลือก สว. ชุดใหม่

ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) คาดมีผลบังคับใช้ 11 พ.ค 67 ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดใหม่ 67 โดย สว. ชุดใหม่ที่เข้ามารับจะมีจำนวน 200 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มอาชีพ 20 กลุ่ม (มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวเท่านั้น) ที่จะคัดเลือกจากระบบ “เลือกกันเอง” จากผู้สมัครรับเลือกใน 20 กลุ่มอาชีพ 
ผ่านการเลือก 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
*ประชาชนโดยทั่วไปจะไม่มีสิทธิเลือกผู้สมัคร
ทำความเข้าใจขั้นตอนการเลือก สว. แบบเลือกกันเอง
1.    การสมัครรับเลือก สว. : ผู้สมัครรับเลือกฯ สามารถเลือกสมัครได้ 1 กลุ่มอาชีพ และ 1 อำเภอ เท่านั้น 
2.    การเลือก สว. ระดับอำเภอ โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ของแต่ละกลุ่ม จะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ สำหรับกลุ่มนั้น 
3.    การเลือก สว. ระดับจังหวัด โดยผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก ของแต่ละกลุ่ม จะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด สำหรับกลุ่มนั้น 
4.    การเลือก สว. ระดับประเทศ โดยผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 – 10 เป็น สว. และลำดับที่ 11 – 15 อยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้น 
5.    ประกาศผลการเลือก สว. : เมื่อ กกต. ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับประเทศแล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้า กกต. เห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยถูกต้องสุจริต และเที่ยงธรรมให้ประกาศผลการเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา
ไทม์ไลน์การเลือก สว. 67 
   ร่างพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และจัดทำร่างแผนการจัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้
•    13 พ.ค. 67 ประกาศการสมัครรับเลือก สว.
•    9 มิ.ย. 67 การเลือก สว. ระดับอำเภอ
•    16 มิ.ย. 67 การเลือก สว. ระดับจังหวัด
•    26 มิ.ย. 67 การเลือก สว. ระดับประเทศ
•    2 ก.ค. 67 ประกาศผลการเลือก สว.
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ