จังหวัดแพร่เตรียมบรรจุหลักสูตรไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนจังหวัดแพร่ สร้างการเรียนรู้แหล่งไม้สักสำคัญของประเทศ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 เปิดเผยถึงหลักสูตรไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนจังหวัดแพร่ว่า เป็นหลักสูตรที่จังหวัดแพร่ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), มูลนิธิวีระไวทยะ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 ร่วมกันจัดทำขึ้น โดยจัดทำรวบรวมและยกร่างหลักสูตรไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนาจังหวัดแพร่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไม้สักทองที่มีความอุดมสมบูรณ์มาช้านานในพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้นักเรียนชาวแพร่ไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิด ภูมิใจในรากฐานของตนเองและส่งผลถึงการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ให้ยั่งยืน

          การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้สักสำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนาจังหวัดแพร่ เน้นกระบวนการ Active Learning มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ ฝึกปฏิบัติจากของจริงที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน ผ่านประสบการณ์เรียนรู้ด้วยโครงงาน ใช้สมองเป็นฐาน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมทุกการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดตามหลักสูตรคือทักษะที่สร้างเสริมความเข้าใจของนักเรียน โดยหวังว่าหลักสูตรดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนในจังหวัดแพร่ ที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ

ผู้เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์

แหล่งที่มา : สวท.แพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ชื่อ widget
 
 

ตัวอย่างใส่อะไรก็ได้ลงไป text , รูป ,วีดิโอ